KUNTAY´IN ÜÇ İSTANBUL´UNDA BÜROKRATİK YOZLAŞI VE DİSTOPİK BİR KENTİN FRAGMANI

´´İnsanlar kendi rezaletlerini başkalarında görünce ne çabuk iğreniyorlardı´´ -Adnan Bey-

Perspektif
17 Ağustos 2023 Perşembe

Ömer Özbey

Mithat Cemal Kuntay’ın Osmanlı’ının bir distopya çağını yaşadığı üç dönemi (Abdülhamit devri, İttihat ve Terakki Dönemi ve Mütareke Dönemi) hırslı,ihtiraslı ve idealist bir avukat olan Adnan’ın gözüyle şaheserleştirdiği  Üç İstanbul romanı kuşkusuz modernite, gelenek ve bürokratik yozlaşının açtığı çıkmazları tüm şeffaflığıyla ifşa eden bir eser.Bu bağlamda toplumun en üst kademesinden en alt kademesine kadar belirgin bir yozlaşıyı roman boyunca Kuntay okuyucuya hissettirir. Kuntay, muayyen yozlaşmayı da daha çok iktidar biçimleri, statüko, seçkincilik ve bürokratik çatışmalar üzerinden verir.

Roman analizine geçmeden  önce, spesifik olarak bürokrasinin terminolojisi ve kavramı daha kuramsal ve rasyonel bir düzleme yerleştiren Max Weber'den kısaca bahsetmeyi romanı daha kapsamlı şekilde anlamada yarar görüyorum.

Sosyolog  Reinhard Bendix, bürokrasinin ortaya çıkışını şöyle açıklar;

Bürokrasi kavramını ilk defa 1745’te Fransa’da devrin Ticaret Bakanı ve

fizyokrat iktisatçısı Vincent de Gournay tarafından kullanılmıştır. Daha

önceleri 18.yüzyılda Fransa’da devlet dairelerindeki masaların üzerindeki

örtülü kumaş anlamına gelen bürokrasi kavramı da ,’’aristokrasi’ ve

‘demokrasi’ sözcüklerinde olduğu gibi ‘büro’’ sözcüğü ve

‘cratie’(güç,etki,kuvvet)eki ile birleştirilerek ortaya çıkmıştır.Yani büroların

yetkilerini kullandıkları sisteme bürokrasi denmektedir.''

Bürokrasiyi bir teşkilatlanma ve yönetim problemi olarak ele alan ve onun siyasi olguları nasıl ürettiği meselesi, Alman düşünür Max Weber tarafından daha kuramsal bir zemine oturtularak daha rasyonel bir hale getirilmiştir.Weber'e göre bürokrasi, devlet mekanizmasının en komplike ve en katı örgütlenme biçiminin meydana geldiği yerdir.Devletin tüm meşruiyet, otorite, yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişki biçimleri buradan organize edilir.Weber, sanayi devrimi ile birlikte ayyuka çıkan modernite ve bürokratik dönüşümü, demir bir kafese (iron cage) benzetir.Demir kafese hapsolan  modern birey, statükocu ve tahakkümcü bir üstyapının egemenliğinde, tüm özgürleştirici olanaklardan mahrum bırakılır.Bu da hiyerarşik sınıf çatışmaları ve üretim biçimini katı bir şekilde üreten bürokrasi eliyle devreye sokulur.Bürokratikleşen birey, gelişkin kapitalist sistemin ''yüce nesnesi' haline gelir,otoriteleşir ve tüm insani edimlerini mekanik işleyişe teslim eder.Daha ussal, daha kuralcı hale gelen birey, efendi-köle(Hegel'ci diyalektişk) ilişkisine dayalı yeni bir insan prototipine dönüşür; sınıflararası geçiş ve tahakküm, modern kentlerde yeni savaşın adı olur.Zira Marx ve Engels'in kapitalist işleyiş ile bürokratik dönüşümü ikame ettiği kurgusal alanı büyük kentlerde görmeleri tesadüfi değildir.

Bu bakımdan bir kent fragmanı olarak İstanbul, 17.yüzyıldan beri süregelen idari,askeri ve ekonomik buhranların etkisiyle, 19.yüzyıl sonu  ve 20.yüzyılın ilk çeyreğinde devlet organizmasındaki bürokratik çöküşle toplumsal alanda tevarüs eden yozlaşmayı beraberinde getiren bir distopik mekana dönüşür.Özellikle siyasi ve askeri alandaki tekamüliyetler sosyal hayatı olumsuz etkilemişti.Kıymetli bilim insanımız Doğan Kuban'ın İstanbul'u çok kapsamlı anlattığı başucu kitabı ''İstanbul Bir Kent Tarihi'' eseri'nde Kuban o dönemi şöyle tarif eder;

İstanbul tarihinin dramatik dönemlerinden biri Balkan Savaşı'dır.Ordunun bu savaş için hazırlıksız olması ve yenilgiye uğraması başkentlileri umutsuzluğa düşürmüştü.İstanbul'a akın akın gelen askerler ve göçmenler camilere,medreselere,tekkelere hanlara ve geçici barınaklara dolmuştu.Kolera salgını 20.850 kişinin ölmesine neden olurken, İstanbul 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki gibi,bir kez daha savaş hattında yaşayan aç ve perişan bir kente dönüşmüştü.

....komünist yönetimden kaçan büyük bir grup Beyaz Rus'un çılgın toplumsal yaşamı,Mütareke yıllarında garip,tedirgin,fakat pitoresk bir atmosfer yaratmıştı.İnsanlar yüzmeye başlamış ve genç Müslümanlar için Fransız revüleri ve barları moda olmuştu.Sinemalar tiyatrolar cafe-chantant'lar artmış,restoranlar ve Rus spesialitelerinin satıldığı pastaneler istanbul yaşamının bir parçası olmuştu.Bütün bu özgürleştirici gelişmelere koşut olarak fuhuş güncel programın kabul edilebilir bir parçası haline gelmişti.

Doğan Kuban'ın resmettiği böyle bir tabloda, medeniyetlerin kucağında süt emen kadim bir kent, Babil Kulesi'nin yıkılışı misali, Boğaz'ın sularında yıkımının yansısını görecekti.

İşte Üç İstanbul, kamusal alanda meydana gelen bu bürokratik çürüme ve çöküşü, devlet organizmasını nasıl yavaş yavaş kendisini imha eden kehanete dönüştürdüğünü göstermesi bakımından önem arz eden bir yapıt.

Romanın ilk bölümlerinde yani Abdülhamit devrinin anlatıldığı dönem 93 Harbi'nde babasını kaybeden Adnan’ın Aksaray’da veremli annesiyle beraber kalıp ‘Yıkılan Vatan’’ adlı romanını yazmakla meşgul, fakir bir hayatı sürmesini ele alır.Adnan fırsat buldukça gazeteye de  yazı göndermektedir. Bu dönemde Adnan idealisttir ve saraya

sabah dalkavukluk edip akşam söven Hidayet'in konağı, bu dönemde

Adnan’ın mekan olarak bürokratik hırsların ve yozlaşmaya tanık olduğu

bir alandır.Bu konaktaki iktidar kavgaları, ahlaki yozlaşma ve yanlış tevarüs

eden Batılılaşma esasen Osmanlı’nın çöküşünü karakterler üzerinden

yansıtılmış halidir. Bu dönemin belirgin özelliği, her Osmanlı aydınının veya memurunun en büyük ideali, toplumda itibar görmenin, cemiyet içinde güçlü bir fert olarak gözükmenin yolunun ‘’bürokratik erk’e atfedilen önemden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da Adnan için Hidayet’in konağı, bu bürokratik erk’e giden araçsal bir mekandır.Ve iktidar ile sınıfsal çıkarların rol aldığı bu konak Adnan için bir meziyete, bir zaafa dönüşür.Esasen ‘bürokratik sefalet’in olduğu Hidayet’in konağı, Adnan’ın gözünü açar ve Adnan bu konağa her gelişinde Aksaray’daki münzevilikten kurtularak, ikiyüzlü cemiyetin kucağında sınıf değiştireceğine inanır. Fakat işler tahayyül ettiği gibi gitmeyecektir.

İttihat ve Terakki devrinde ise Adnan saygın bir yere gelmiş ve artık devletin çeşitli kademesindeki bürokratlar, Hidayet’in değil Adnan’ın konağında buluşmuşlardır.Adnan bu devirde varlıklı ve itibar gören bir insandır. Avukatlığa başladıktan sonra Adnan, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmasıyla beraber giderek şöhret kazanır ve aslında tedricen Hidayet’leşir.Yine bu dönemde ders vermeye gittiği, Batı'yı ve kozmopolitliği temsil eden Erkan-ı Harp Müşiri’nin kızı Belkis ile evlenir.Belkis Adnan için ulaşılması gereken ideal bir kadın tipidir. Belkıs’la Adnan ayrı iklimlerin, ayrı terbiyelerin, ayrı anlayışların çocuklarıdır ve bu farklılık Adnan’ın sürekli karşı karşıya kaldığı, onu müşkül bir duruma sokan bir meziyete dönüşür.Evlilik münasebetleri ve akşam yemekleri evliliklerinde derin bir yarılmaya yol açar.

Yalnız gerek zihniyet olarak gerekse de reel hayattaki birtakım beklentilerden, çatışmalarından mülhem, Adnan Belkıs’ı kendinden sürekli üstün görür.Ancak Adnan kibirli olduğu için sürekli Belkıs ile bir çatışma halinde olur.Bir türlü onunla kendisini müsavi görmez.Zaten sonunda da daha önceleri ders verdiği Maliye Nazırı’nın kızı Süheyla ile evlenir.Ve Süheyla karakteri Kuntay’ın olumladığı tek kadın tiplemedir.Belkıs moderniteyi, Süheyla geleneği temsil eder.Bu, hakikatte Osmanlının son dönemlerinde gelenek ve modernite dikotomisinin,toplumsal koşullanmalardan kaynaklı bir zihniyet problemini de gözler önüne serer.

Osmanlı’nın son dönemlerinde bürokratik yozlaşının hangi kertede seyir ettiği, Adnan’ın konaklarda bir araya geldiği kişiler üzerinden Kuntay tarafından çok iyi yansıtılır.Birey ve toplumda erozyona uğrayan ilişki biçimleri devlet  mekanizmasındaki çöküşle bağıntılandırılır.Bu bağlamda gerek Hidayet’in gerekse de Erkan-ı Harp Müşiri’nin konağı negatif bir imaja sahiptir.Ve birçok bürokratın bir araya geldiği bu konaklar; ikiyüzlülük, hırs, para, koltuk sevdası, iftira, yalan, adam kayırmaca gibi pejoratif eylem ve söylemlerin yayıldığı, toplumsal yozlaşının bürokratik araçlarla nasıl fertler üzerinde tesir ettiği roman boyunca gözler önüne serilir.Dolayısıyla da denilebilir ki bürokratik yozlaşı belli mütekabiliyetlerle özelde bireyleri genelde toplumu hem ahlaki hem de zihinsel dekadansa sürüklemiştir.

Romanın son bölümü ise Milli Mücadele Döneminin  1918’inde, Mondros Mütarekesi ile başlar.Birinci Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri tarafında ağır ve geri dönülemez yaptırımlara maruz bırakılmış, tüm silahlarına el konulmuş,vatanın her karışı işgal edilmişti.Bilhassa 93 Harbi ile Rusya ile girişilen mücadele dönemi imparatorluğu yıkımın eşiğine getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli şuur çoktan uyandırılmış, yeni bir devrin ve devletin adı muştulanmıştı.

Bu dönemde Adnan Belkıs’tan ayrılmış Süheyla ile evlenmiştir.Yeni bir avukatlık bürosu açmış ancak yine eski Adnan olduğu için bürosunun aydatını, Süheyla ondan gizlice Katibi eliyle öder. Kuntay, filhakika Adnan’ın mütareke döneminde yaşadığı sefaleti, ülkenin içinde bulunduğu distopyan ortam ile Adnan özelinde ülkenin genel panoromasını çıkarır. Dolayısıyla da Kuntay’ın Üç İstanbul romanı Adnan özelinde yıkımın eşiğine gelmiş bir imparatorluğun bürokratik, ontolojik, sosyolojik,ve psikolojik tahlilleri ve yanlış algılanan Batılılaşma’nın, modernleşmenin bu yanlış algılamayla geleneksel olan ile karşılaştırıldığında onu bizzat değiştirmeyip , Weber'yen bir söylem pratiği ile yeniden dönüştürdüğü, ürettiği bir problem olarak okuyucunun karşısına çıkıyor.Kuntay'ın Üç İstanbul'u, bürokratik yozlaşıyı bir kent fragmanı olarak İstanbul'da ele alması; aynı nedenden ötürü Weber'yen ussal-yasal bürokrasiyi, birey, devlet ve iktidar ilişki biçimlerinin anlaşılmasını günümüzde de hala olanaklı hale getiriyor.Üç İstanbul, okuyucuyu; erdem,ahlak ve fazilet gibi insani duyarlılığın dolayımlarına davet ediyor.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün