Genç cildin aşikâr sırları

Gençlik, yaşlılık gibi kavramlar öncelikle biyolojik süreçler ve fiziksel görünümle ilintili kavramlardır. Ancak bu kavramlara yüklenen anlamlar, kimin yaşlı kimin genç olduğunu tanımlayan değerler kültüreldir. Kültürel olarak bu durumlar tanımlanır, sınırlanır, hiyerarşik olarak toplumsal düzen içerisinde toplumsal statü ve rolleri belirlenir. Dolayısıyla gençlik, yaşlılık gibi kavramlar sosyal olarak inşa edilen kavramlardır. Bu anlamda biyolojik ve fiziksel görünümün ötesinde içinde bulunulan toplumsal özellikler ve dönemle birlikte ele alınmaları gerekir.

Dilek HAMURCU Sağlık
5 Nisan 2023 Çarşamba

Genetiğimizde yazılı olan çok büyük bir öneme sahip olsa da hücre aktivitelerini yavaşlatan her şey; güneşle ilişkimiz, sigara içip içmediğimiz, spor yapıp yapmadığımız, stres, beslenme alışkanlıklarımız, hava kirliliği gibi dış faktörler de belirleyici. Ancak, süreci nasıl yöneteceğimiz bizim elimizde.

Bilinmelidir ki; hepimiz pü­rüz­süz, ku­sur­suz bir cilt ya­pı­sıyla dün­ya­ya ge­li­riz. Bu­nun de­ğe­ri­ni iyi bil­me­li, cil­di­mi­ze ih­ti­yaç duy­du­ğu ba­kı­mı ve öze­ni gös­ter­me­li­yiz. Önem­li olan cilt ti­pi­mi­zi ta­nı­yıp, is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re doğ­ru ba­kı­mın uy­gu­lan­ma­sı­dır. İn­san do­ğa­sı ge­re­ği her za­man da­ha genç ve gü­zel ol­mak is­ter.

 Sağ­lık­lı, genç, pü­rüz­süz ve ışıl­tı­lı bir cil­de sa­hip ol­mak için ba­kı­mı­na ge­re­ken öze­ni gös­ter­me­miz ge­re­kir… Cil­di­ni­zi iyi ta­nı­yın, ona za­man ayı­rın. Cilt ya­pı­sı­nı iyi de­ğer­len­di­re­bil­mek için ge­re­kir­se bir uz­man­dan des­tek alın. Cilt ba­kı­mı­nız için üç te­mel iş­lem ise şöy­le:

1- İyi te­miz­le­yin.
2- Nem­len­di­rin.
3- Gü­neş­ten ve di­ğer çev­re­sel fak­tör­ler­den ko­ru­nun.
Cilt ba­kı­mı, her sa­bah ve ak­şam te­miz­le­me ve nem­len­dir­me ama­cıy­la ya­pı­lır. Cilt te­miz­li­ği çok önem­li­dir. Her cilt ti­pi, ken­di­ne uy­gun te­miz­le­yi­ci bir ajanla, jel veya te­miz­le­me sü­tü gi­bi bir ürün­le temizlenmelidir. Nem­len­dir­me ama­cıy­la kul­lan­dı­ğı­mız ürün­ler cil­din su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar, ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şır, cil­di ya­pı­lan­dı­rır ve ko­rur.
Cilt yaş­lan­ma­sı­nın hı­zı­nı, nasıl yaşlanacağını sa­de­ce ge­ne­tik mi­ra­sı­nız be­lir­le­mez. Dış et­ken­ler ya­ni çev­re­sel yaş­lan­ma­nın et­ki­le­ri da­ha önem­li­. Cilt yaş­lan­ma­sı di­ğer or­gan­lar­dan fark­lıdır­. Vü­cu­du­nu­zun en bü­yük or­ga­nı­nı, cil­di­ni­zi di­ğer or­gan­lar­dan ayı­ran baş­lı­ca fark dış et­ki­le­re de açık ol­ma­sı­dır.

Si­ga­ra yıp­ra­tı­r…

Kal­p, ka­ra­ci­ğer ve­ya ak­ci­ğe­ri dış or­ta­mın ısı­sın­dan ya da nem de­ği­şik­lik­le­rin­den ha­ber­siz­dir. İç or­gan­lar ha­va­nın yağ­mur­lu, kar­lı, rüz­gar­lı, ku­ru ve­ya ru­tu­bet­li ol­ma­sın­dan et­ki­len­mez­ken, cil­di­niz bü­tün bu de­ği­şim­le­rin tam or­ta­sın­da ka­lır. Hem iç­ten hem dış­tan yaş­la­nır. İç dün­ya­nı­zın dı­şın­da ha­va kir­li­li­ği, en­düs­tri­yel bu­har­lar, si­ga­ra ve eg­zoz gaz­la­rı da cil­di­ni­zi et­ki­ler.
Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma­ya bağ­lı cilt so­run­la­rı­nın yüz­de 80-90'ı­nın çev­re­sel za­rar­lar­dan kaynaklandığını gös­te­ri­yor. Ge­ne­tik ve di­ğer iç­sel et­ken­ler de önem­li sayılıyor ama etkileri yüz­de 20'yi geç­mi­yor.

Kış gü­ne­şi de teh­li­ke­li

Gü­neş ışın­la­rın­dan ko­run­mak, risk­li sa­at­ler­de gü­neş­len­me­mek, ko­ru­yu­cu gi­ye­cek­ler, ak­se­su­var­lar (göz­lü­k, şap­ka, şem­si­ye­…) kul­lan­mak ve gün ışı­ğı olan her sa­at­te, cil­din gö­rü­nen kı­sım­la­rın ko­ru­ma fak­tör­lü ürün­lerle ko­ru­mak bu mü­ca­de­le­nin ay­rıl­maz par­ça­la­rı­dır.
En az 10-15 ko­ru­ma fak­tör­lü cilt ürün­le­riy­le cil­di­ni­zi yaz-kış ko­ru­ma­yı unut­ma­ma­lısınız. Özel­lik­le gü­ne­şe çok faz­la ma­ruz kal­dı­ğı­nız dö­nem­ler­de (gü­neş­le­nir­ken, ka­yar­ken, açık ha­va­da yü­rür­ke­n…) cil­di­ni­ze yük­sek ko­ru­ma fak­tör­lü ürün­ler­le yar­dım­cı ol­ma­lı­sı­nız.

Na­sıl bes­len­me­li?

Doğ­ru ve den­ge­li be­sin mad­de­le­ri­ içe­ren bir di­yet prog­ra­mı iz­le­mek (an­ti­ok­si­dan ve vi­ta­min­ içe­ren mey­ve ve seb­ze­ler, ser­best yağ asit­le­ri, pro­te­in­ler…), ye­ri gel­di­ğin­de be­sin tak­vi­ye­si “nut­ri­koz­me­ti­k” de­di­ği­miz tab­let­ler kul­lan­mak ge­re­kir.

Sağ­lık­lı ve gü­zel ka­la­bil­mek için ko­ru­yu­cu birçok ön­lem ge­re­kir. Bun­lar­dan bi­ri­ de koz­me­tik ürün kul­la­nı­mı­dır. Cilt ya­pı­nı­za uy­gun ona­rı­cı ba­kım ürün­le­ri­ni ih­mal et­me­me­li­si­niz. Uy­gun ürü­ne ka­rar ve­re­mez­se­niz bir uz­man­dan yar­dım ala­bi­lir­si­niz.

Ken­di­ni­ze iyi ba­kın

Cilt sağ­lı­ğı­nız için de sağ­lık­lı ya­şa­mı ‘bir ya­şam bi­çi­mi ola­ra­k' be­nim­se­yin. Sağ­lık­lı ya­şam için stres­ten ko­ru­nun, dü­zen­li ve ka­li­te­li uyu­yun. Er­ken kal­kıp, gü­ne dinç baş­la­yın. Si­ga­ra iç­me­yin. Al­kol­lü içe­cek­le­ri ve ka­fe­ini (sert kah­ve, ko­yu çay) az tü­ke­tin. Ge­ne­tik ve çev­re­sel risk­le­ri­ni­ze önem ve­rin. Ye­ter­li ve den­ge­li bes­le­nin; da­ha az ka­lo­ri, da­ha az ve doğ­ru yağ­la­rı tü­ke­tin. Gün­de 8-10 bar­dak su için. Dü­zen­li eg­zer­siz ya­pın. Dü­zen­li ve ih­ti­ya­cı­nız ka­dar din­le­nin.

Ye­ni yön­tem­le­r de­ne­yin

Yüz mezoterapisi (mezolifting): Yüz mezoterapisi, antiageing (cilt gençleştirme) tedavi yöntemlerinden biridir. Hyaluronik asit, vitamin, mineral içeren kokteylleri derinin orta tabakasına enjekte edilerek cildin beslenmesi sağlanır, cildin su ve nem tutma kapasitesi artar. Kişisel ihtiyaçlara göre ortalama 2-3 haftada bir toplamda 4-6 seans uygulanır. Tedavi tamamlandığında kuru cildin yoğun bir şekilde nemlendiği, ciltteki sarkmaların azaldığı, uzun süreli lifting etkisinin elde edildiği, cilt bariyerinin güçlendiği, ince kırışıklıkların azaldığı, renk tonundaki düzensizliklerin kaybolduğu ışıl ışıl bir cilt elde edilir.

PRP ile cilt yenileme: PRP tedavisinin en güzel özelliği, vücuda herhangi bir yabancı madde veya ilaç vermeden tamamen kendi kanınızdan gelen gücü kullanarak doğal bir güzellik sağlamasıdır. PRP ile cilt gençleştirme en sık yüze uygulanmakla birlikte, boyun, dekolte, el ve saç içinde kullanılabilir. Tedavi edilmek istenen bölgeye tek başına uygulanabilmekle birlikte özellikle lazer, mikroiğneleme, iğneli radyofrekans uygulamalarından sonra yapılan PRP derinin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Cildimizdeki yaşla birlikte oluşan çizgileri, kırışıklıkları, lekeleri, renk tonundaki düzensizlikleri ortadan kaldırır. Cildin elastikiyeti, parlaklığı artarken canlı bir cilt elde edilir. 3-4 seanstan oluşan kürler halinde yılda bir uygulama önerilir.

Ameliyatsız likid (sıvı) yüz germe: Ameliyatsız estetik uygulamalar içinde yüzde lifting ve antiageing etkisi en yüksek olan tedavi yöntemlerinden biridir. Hyaluronik asit içerikli dolgu maddelerinin kişiye özel kombinasyonlarıyla tüm yüz bölgesine tek seferde yapılan bir uygulamadır. Yanak ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesinin esası ve temeli oluşturduğu, şakak-çene ve çene hattı gibi yüz konturunu oluşturan bölgelerin netleştirildiği, göz altı, nazolabial, marionet, burun ve dudak gibi ince detayların tüm yüze bütünsel bir yaklaşımla tasarlandığı, detaylı ve tecrübe gerektiren, tüm yüzün yeniden planlandığı bir dolgu uygulamasıdır. Yüzdeki yorgun, sarkık, üzgün ve kızgın ifadeden kurtulmak, daha ince, genç bir yüze sahip olmak istiyorsanız bu uygulama yardımcı olabilir.

İple yüz germe: Orta ve ileri derecede yüz sarkmalarında cerrahi tedavi gerekliyken, yüzde hafif sarkması olan, ameliyat istemeyen hastalarda iple yüz asma ve yüz germe iyi bir tedavi seçeneğidir. İnsan vücuduyla tamamen uyumlu, uygulandığı dokuda eriyebilen iplikler, asıcı etkisiyle sarkan dokuları kaldırırken, deri altı dokuları yenileme etkisi ile kollajen üretimini artırarak cilde canlılık, dolgunluk ve gençlik sağlar. Lokal anesteziyle ortalama 30-45 dakika süren uygulama sonrasında hasta iş ve sosyal yaşantısına hemen dönebilir. Etkisi ortalama iki yıl süren bu uygulama; botoks, dolgu gibi diğer estetik uygulamalarla birlikte yapılabilir.

Leke tedavisinde son yeniliklerGüneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, gebelik ve doğum sonrası oluşan lekeler en sık alın, burun ve yanakta görülür. Leke tedavisinde; Cosmelan ve Dermamelan olarak bilinen, enzimatik peeling özelliğine sahip leke maskeleri son yıllarda en çok tercih edilen tedavi yöntemleridir. Ciltte kimyasal peelingler gibi belirgin bir soyma işlemi yapmadan, leke oluşumuna neden olan biyolojik mekanizmaları baskılayarak etki gösterirler. Klinikte tek seans olarak uygulanan bu maske ortalama 10-12 saat yüzde kalır. Maske uygulamasından sonra leke için özel ev devam ürünleri kullanılır. Ortalama 2-4 hafta gibi hızlı bir sürede tedavi yanıtı görülmeye başlarken, birkaç ay içerisinde tüm lekelerinden arınmış, taze bir cilde kavuşabilirsiniz.

Genetik ve çevresel faktörlere veya yaşlanmaya bağlı olarak görülen cilt kusurlarına sahip olan hiçbir hasta bunları kabullenmek zorunda değildir. Geliştirilen yeni teknikler ve son teknoloji ekipmanlar yardımıyla birçok cilt gençleştirme uygulaması güvenle yapılabilirken bu tedavilerden elde edilen başarı oranları oldukça yüksek seyretmektedir. Cilt gençleştirme uygulamalarına ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız hekiminize başvurarak muayeneden geçebilir, uygun gençleştirme uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Uygun tedavi planının belirlenmesinin ardından uygulamalara hemen başlayarak hayallerinizdeki cilt görünümüne kısa süre içerisinde kavuşabilirsiniz.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün