Sanatta kısa kısa : İstanbul Resitalleri’nin ilk konuğu DAVID KADOUCH

Dünyaca tanınmış genç piyanist David Kadouch, 5 Ekim’de İstanbul Resitalleri’nin yeni sezonunu açıyor.

Tuna SAYLAĞ Sanat
11 Eylül 2013 Çarşamba

Uluslararası Manchester Festivali’nde Martha Argerich ile aynı sahneyi paylaflan sanatçı 2008’de de Murray Perahia’nın yerine sahneye çıkmıştı. 2012’de Mirare etiketiyle çıkan albümünde Moussorgski seslendiren David Kadouch’un yayınlanmış toplam altı albümü bulunuyor. Sakıp Sabancı Müzesi ‘the seed’de gerçekleşecek olan konserde sanatçı, Chopin’in prelüdlerini (Op. 28) ve Moussorgski’nin ‘Bir Sergiden Tablolar’ adlı eserini seslendirecek.

 

Galeristve Fransız Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle, Seza Paker ve Nil Yalter’in videoları

İstanbul’daki birçok galeri ve kültür sanat merkezi, kış sezonu sergilerini, “Anne, ben barbar mıyım?” sloganıyla 14 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. ‹stanbul Binali’ne paralel olarak gerçekleştiriyor. SALT, SSM, Pera Müzesi, Galerist, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Rampa bu mekânlardan birkaçı. Bu kapsamda FKM, Türk güncel sanatının iki önemli temsilcisi Seza Paker ve Nil Yalter’in video art çalışmalarını Galerist işbirliğiyle 11-21 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluflturuyor. Seza Paker, dünyadaki kamusal parklar üzerine yaptı€ı videolardan biri olan ‘‹simsiz (Park) 2011’ adlı ikili video enstalasyonunda, özellikle mülteci hakları, ifade özgürlüğü, kamusal alan ve yaşam koşulları üzerine odaklanmakta. 

Nil Yalter ise, ‘Harem’ (1979), ‘Shaman’ (1979) ve ‘Lord Byron meets the Shaman Woman’ (2009) isimli videolarında kendi bedeni üzerinden kadın vücudunun, kültürlerin ve inançların metalaştırılmasını sorgulamakta.

www.ifturquie.org

 

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda bir yıldız:  LİSA STANSFİELD

80’lerin sonu, 90’ların baflında soul müzi€in en önemli temsilcilerinden biri olan, ‹ngiliz pop flarkıcısı Lisa Stansfield, 18 Eylül’de BKM organizasyonu ile Turkcell Yıldızlı Geceler’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Soul, R&B ve Pop söyleyen sanatçı, güzelli€i ve muhteflem sesi ve ‘Change, This Is The Right Time, Never’ gibi parçalarla ünlendi.  Bu besteler, Stansfield’i uzun yıllar ‹ngiltere ve Amerika müzik listelerinde zirveye taflıdı. 

 

ARTINTERNATIONAL ISTANBUL’UN EN YENİ SANAT FUARI 

Türkiye’nin en yeni uluslararası ça€dafl sanat fuarı ArtInternational Istanbul’a, ‹stanbul’dan New York’a, Dubai’den Viyana’ya, uluslararası alandan 63 önemli galeri katılıyor. Fuar, 15-18 Eylül’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleflecek. Fuarın artistik direktörlü€ünü ise Stephane Ackermann üstleniyor. Türkiye, Ortado€u ve ötesine odaklanan, koleksiyonerlere uluslararası ça€dafl sanata eriflim imkânı yaratmayı ve evrensel sanat toplumunu birbirine ba€lamayı amaçlayan fuarın yetkilileri amaçlarının Batı ile Türkiye ve Orta Do€u arasında bir sanat köprüsü kurmak oldu€unu ifade ediyorlar.                          www.istanbulartinternational.com

 

 

Salt’ta ‘Vadedilmiş Bir Sergi’

SALT’ta 10 Eylül’de açılan Gülsün Karamustafa’nın en kapsamlı sergisi niteli€indeki ‘Vadedilmifl Bir Sergi’de sanatçı, göçebe kimlikler, yerelleflme, yerinden edilme, toplumsal cinsiyet ve kültürel farklılıklara iliflkin özgün yaklaflımlarını bir araya getiriyor. Sergi kapsamında Karamustafa, 12 Eylül Perflembe akflamı, SALT Beyo€lu’nda 40 yıldan uzun süredir sürdürdü€ü sanatsal üretimi üzerine bir konuflma yapacak. Ayrıca, örnek ifller üzerinden serginin oluflumu ve projenin genel yaklaflımını anlatacak. Sergi, 5 Ocak 2014 tarihine kadar SALT Beyo€lu’nda görülebilir.     

www.saltonline.org