Geçen haftanın peraşası: Aazinu

Bu hafta okuduğumuz Haazinu pera?ası Mo?e Rabenu’nun ölmeden önce atalarımıza ve hepimize son uyarısıdır. Tanrı emri ile icra ettiği bu ?iir atalarımızın davranı?larına bir ?ahit niteliği ta?ır. Tanrı atalarımızın yanlı? yollara sapmaları halinde ba?larına gelebilecek felaketlerin bir rastlantı sonucu olmadığını bildirmek ve önceden halkını uyarmak için bu ?iirin bütün atalarımıza ezberletilmesini istemi?tir. Bu ?iirde Mo?e Rabenu ?ahit olarak her zaman var olacak iki unsuru seçer. Gökler ve yeryüzü. Böylelikle bu ?iirdeki sözlerin ebedi olduğunu bildirmek istemi?tir.

?iirin ardından Mo?e Rabenu Tora’ya bağlı kalmamızı ve Tora’nın bo? bir ?ey olmadığını bildirir. Tora ile ilgilenen ve onu etüd eden ki?iler Tora’nın barındırdığı çok zengin değerlerin bilincindedir. Tora ve Tora kaynaklı eserler incelendiğinde bilim ve sosyal ya?amın vazgeçilmez kurallarının yer aldığı görülür. Var olan en mükemmel yargı sistemi kaynağını Tora’dan alır. Binlerce yıl önce bu kadar kapsamlı bir yargı sisteminin varolması ve uygulanması o toplumun ne kadar ileri olduğunu gösterir. Tora’daki kraliyet kuralları kısmi bir demokrasiyi beraberinde getirir. Zira kral asla mutlak hakim olmamı? onunla beraber çalı?an bir danı?ma meclisinin kararlarına saygılı olmu?tur. Zamanın peygamberleri de konuların Yahudi kanunlarına ve Tanrı emirlerine uygunluğunu her zaman denetlemi?lerdir. Zaten yargı sistemi bozulmaya ve haklar yenmeye ba?landığında yıkılı? da yakınla?mı?tır. Ne zaman ki krallar sadece kendilerini dü?ünmeye ba?lamı?lardır kısa zaman sonra ya o kralın sonu gelmi? veya krallık ciddi tehlikelerle ba?ba?a kalmı?tır.

Gerçekten de Tora içerdiği değerlerle her zaman güncelliğini koruyan mükemmel bir değerler topluluğu olmu?tur. Bu noktada ilimizin değerli öğretmenlerinden ?emuel Kohen’in bana öğrettiğini yazmak isterim. Kaynağını Rav Hayim Palaçi (Z.L.)’den alan bu remez bakın Tora’nın ya?am ile ili?kisini nasıl da güzel anlatıyor.

?avuot bayramının mizmoru olan 68 numaralı Teilim mizmorunu Gematria açısından değerlendirirsek ortaya HAY‹M yani ya?am sözcüğü çıkar. Bu da ya?am, iyi ve güzel ya?am isteyenin yolu Tora’dan geçer anlamında değil midir?

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın