Yahudilikte sayıların simgeselliği

Son üç ay boyunca Yahudilikte yedi sayısını irdeledik, sevgili okurlar. Şimdi diğer rakamları ele alacak, neleri temsil ettiklerini ve nerelerde geçtiklerini inceleyeceğiz

Yahudilikte sayıların simgeselliği

Bir

Tanrı’nın ‘Bir’liği, ‘Tek’liği,

İbrani alef harfinin gematriya’sı.

 

İki

On Emir’in yazılı olduğu levha sayısı,

İbrani bet harfinin gematriya’sı.

 

Üç

Yahudiliğin üç atası Avraam, Yitshak ve Yaakov,

İbrani gimel harfinin gematriya’sı,

Üç gün üç gece şeklinde geçtiği zaman, tinsel bir mücadelenin veya yolculuğun göstergesi.

 

Dört

Yahudiliğin dört annesi Sara, Rivka, Rahel ve Lea,

İbrani dalet harfinin gematriya’sı.

 

Beş

Tora’nın kitap sayısı,

Teilim Kitabı’ndaki bölüm sayısı,

Tsitsit’teki düğüm sayısı,

Şabat gününe denk gelmeyen bayramlarda aliya (Tora’ya kalkma) sayısı,

İbrani he harfinin gematriya’sı.

 

Altı

Mişna’nın altı risalesi,

Haftanın çalışma günü sayısı,

Yaratılış’ın altı günü,

İbrani vav harfinin gematriya’sı.

 

Yedi

Yedinci gün Şabat,

İbrani zayin harfinin gematriya’sı.

Çok büyük bir simgeselliği olan yedi sayısını geçen üç bölümde zaten ele almıştık.

 

Sekiz

Yahudi erkek bebeğin sünnet edildiği gün,

Yisrael’de bayram sayısı,

Hanuka Bayramı’nın gün sayısı,

Diaspora’da Pesah’ın gün sayısı,

Tsitsit’in her bir köşesindeki ip sayısı,

İbrani het harfinin gematriya’sı.

 

Dokuz

Gebelik ayı sayısı (Tişa yeme leida),

İbrani tet harfinin gematriya’sı.

 

On

On Emir ya da On Beyan (Aseret haDibrot),

İbrani yud harfinin gematriya’sı.

 

On bir

Yosef’in rüyasında gördüğü yıldız sayısı.

 

On iki

Bet Amikdaş’ta masanın üzerinde bulunan ekmek sayısı,

Yaakov’un oğullarının sayısı,

Yisrael’in kabilelerinin sayısı,

Koen Gadol’un göğüs levhasındaki taş sayısı,

Moşe’nin Kenaan’a gönderdiği casus sayısı,

Bat Mitsva yaşı,

Bene Yisrael’in Mara’daki olaydan sonra çölde karşılaştığı kuyu sayısı.

 

On üç

Aşem’in on üç merhamet niteliği,

Maimonides’e göre Yahudiliğin inanç ilkeleri,

Bar Mitsva yaşı,

Diaspora’da bayram sayısı,

İbrani takviminde bir artık yıldaki ay sayısı,

Adar ayında (artık yıl durumunda Adar 2) Ester orucunun düştüğü tarih.

 

On dört

Pesah sederi’nde aşama sayısı,

Mişne Tora’daki kitap sayısı.

 

On beş

İbrani takvimine göre dolunayın gerçekleştiği tarih. Birçok bayram bu tarihe düşer: Pesah, Tu beAv, Sukot, Tu biŞvat ve Şuşan Purim.

Tanrı’nın Adı’nı yazmaktan kaçınmak için sayıları İbranice farklı yazmanın iki yolundan biri (diğeri on altı).

 

On altı

Tanrı’nın Adı’nı yazmaktan kaçınmak için sayıları İbranice farklı yazmanın iki yolundan biri (diğeri on beş).

 

On yedi

Tamuz ayında, 17 Tamuz orucunun düştüğü tarih.

 

On Sekiz

İbranice hayat anlamına Hay sözcüğünün gematriya’sı. Bu sayının katları uğurlu sayılır.

Matsa’nın Pesah için kaşer sayılabilmesi için pişmesine izin verilen maksimum dakika sayısı,

Lag baOmer’in İyar ayında düştüğü tarih.

 

On dokuz

Kameri yıl 19 yılda bir güneş yılı ile örtüşür.

Hafta arası okunan Amida’daki kutsama sayısı.

 

Yirmi

İbrani kaf harfinin gematriya’sı.

 

Yirmi iki

İbrani alfabesindeki harf sayısı,

Yaakov ile Yosef’in ayrı kaldığı yıl sayısı.

 

Yirmi üç

Yahudilikte bir mahkemenin ölüm cezası gerektiren bir suçu yargılamak için gerekli yargıç sayısı.

 

Yirmi dört

Tanah’taki kitap sayısı.

Koenlere verilen 24 armağan.

 

Yirmi beş

Elul ayında Yaratılış’ın başladığı tarih,

Kislev ayında Hanuka’nın başladığı tarih.

 

Yirmi altı

Aşem’in dört harfli Adı’nın gematriya’sı.

 

Yirmi yedi

Nisan ayında Yom aŞoa’nın düştüğü tarih.

 

Yirmi sekiz

Güneşi kutsama duası 28 yılda bir okunur.

 

Yirmi dokuz

İbrani takviminde bazı ayların çektiği gün sayısı.

 

Otuz

İbrani takviminde bazı ayların çektiği gün sayısı,

İbrani lamed harfinin gematriya’sı.

 

Otuz üç

Omer sayımı sırasında Lag baOmer olarak kutlanan gün,

Kral David’in Yeruşalayim’de hükmettiği yıl sayısı.

 

Otuz altı

Adam ile Hava’nın Gan Eden’de geçirdiği saat sayısı,

Toplumdan dışlanma ile cezalandırılan günah sayısı,

Her nesilde bulunan tsadik sayısı.

 

Kırk

Casusların Kenaan’da geçirdiği gün sayısı,

Bene Yisrael’in çölde geçirdiği yıl sayısı,

Noah tufanı sırasında yağmurun yağdığı gece ve gündüz sayısı,

Yitshak’ın, Rivka ile evlendiği sıradaki yaşı,

Esav’ın ilk iki karısıyla evlendiği sıradaki yaşı,

Yona’nın kehaneti ile Nineve’nin yıkılacağı tarih arasında geçecek olan gün sayısı (halk arada pişman oldu).

Bir mikve’deki seah (su hacmi ölçüsü) sayısı,

David, Şelomo ve Hakimler Kitabı’ndaki dürüstlerin çoğunun hüküm sürdüğü yıl sayısı,

Bir emri ihlal edenlerin çarptırıldığı kırbaç cezası sayısı,

Tora’nın verilmesi sırasında geçen gün sayısı,

Ceninin anne rahminde şekillendiği hafta sayısı,

Adam’a edilen lanetlerin sayısı,

Bir erkeğin Sanedrin’e girebileceği en genç yaş,

Bir erkeğin Kabala’ya başlayacağı en genç yaş.

 

Kırk iki

Aşem’in kutsal İsimleri’nin birindeki harf sayısı,

Bir Tora rulosunun her bir sütununda yazılı metnin satır sayısı.

 

Kırk dört

Hanuka’nın 8 akşamı boyunca yakılan toplam mum sayısı.

Peygamber Yehezkel’in vizyonunda gördüğü merkava, dört tekerlek ve dört yüz ile ilişkilendirilir. Ayrıca merkava sözcüğü Tanah’ta 44 kez geçer.

 

Kırk dokuz

Omer sayılan gece sayısı.

 

Elli

Bir yovel’deki yıl sayısı,

İbrani nun harfinin gematriya’sı.

 Altmış

İbrani sameh harfinin gematriya’sı.

 

Altmış üç

Mişna’nın altı kitabındaki toplam risale sayısı

 

Yetmiş

Sanedrin’in üye sayısı,

Kral David’in ömrü,

Birinci Bet Amikdaş’ın yıkılması ile İkinci Bet Amikdaş inşası arasında geçen yıl sayısı,

İkinci Bet Amişdaş’ın M.S. yıkıldığı yıl,

Tanah’ı antik Yunancaya çeviren bilge sayısı,

Mara’daki olayı takiben Bene Yisrael’in kampındaki hurma ağacı sayısı,

Mısır’a Yaakov ile birlikte inen kişi sayısı.

Dünyayı simgeler.

Dünyada 70 ulus, 70 dil ve 70 melek prens vardır.

İbrani ayin harfinin gematriya’sı.

 

Seksen

İbrani pe harfinin gematriya’sı.

 

Doksan

İbrani tsadi harfinin gematriya’sı.

 

Yüz

Roş Aşana’da şofar’ın üflenme sayısı,

İbrani kuf harfinin gematriya’sı.

 

Yüz yirmi

Moşe’nin ömrü.

 

Yüz kırk yedi

Yaakov’un ömrü.

 

Yüz elli

Teilim sayısı.

 

Yüz yetmiş beş

Avraam’ın ömrü.

 

Yüz yetmiş altı

Tora’daki en uzun peraşa olan Naso, 176 dizeden oluşur.

En uzun Teilim bölümü (119),

Talmud’daki en uzun risale (Bava Batra).

 

Yüz seksen

Yitshak’ın ömrü

 

İki yüz

İbrani reş harfinin gematriya’sı

 

İki yüz kırk beş

Şema duasındaki sözcük sayısı

 

İki yüz kırk sekiz

“Yapacaksın” şeklindeki emir sayısı,

Avraam’ın gematriya’sı,

Vücuttaki organ ve uzuv sayısı,

Geleneğe göre Şema’daki sözcük sayısı.

 

Üç yüz

İbrani şin harfinin gematriya’sı.

 

Üç yüz altmış beş

Güneş yılının gün sayısı (Yahudilikte de anlamlıdır).

“Yapmayacaksın” şeklindeki emir sayısı.

 

Üç yüz yetmiş dört

Birinci Bet Amikdaş’ın ayakta kaldığı yıl sayısı.

 

Dört yüz

İbrani tav harfinin gematriya’sı.

 

Dört yüz otuz

Bene Yisrael’in Mısır’da kaldığı yıl sayısı.

 

Dört yüz seksen

Bene Yisrael’in Mısır’dan Çıkış’ı ile Bet Amikdaş’ın temelinin atılması (Kral Şelomo’nun hükümdarlığının dördüncü yılında) arasında geçen yıl sayısı.

 

Beş yüz seksen altı

İkinci Bet Amikdaş’ın ayakta kaldığı yıl sayısı.

 

Altı yüz

Tsitsit sözcüğünün gematriya’sı,

Noah’ın tufan sırasındaki yaşı.

 

Altı yüz bir

Tufan sona erdiğinde Noah’ın yaşı.

 

Altı yüz on üç

Toplam mitsva sayısı.

 

Altı yüz altmış dokuz

Tora’daki toplam peraşa sayısı.

 

Dokuz yüz otuz

Adam’ın ömrü.

 

Dokuz yüz elli

Noah’ın ömrü.

 

Dokuz yüz altmış dokuz

Bereşit’e göre en uzun yaşayan kişi olan Metusela’nın ömrü.

 

304.805

Tora’daki toplam harf sayısı.

 

Bu derleme ilginizi çekmiştir umarım, sevgili okurlar. Sayılarınız hep uğurlu olsun.

Yeni bir yazıda görüşmek umuduyla, esen kalın.

Bu derleme ilginizi çekmiştir umarım, sevgili okurlar. Sayılarınız hep uğurlu olsun. Yeni bir yazıda görüşmek umuduyla, esen kalın.

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın