Kaybeden 鏾cuklar

创Araplar齨 kendi 鏾cuklar齨a olan sevgisi, 輘rail磂 olan nefretini aad齥鏰 bar olmaz.创

Kaybeden 鏾cuklar

Barack Obama'n齨 ikinci kez ABD Ba⺧anl齨a seçilmesinin hemen ard齨dan patlak veren Hamas- 輘rail çatmas çe㱮tli taraflar齨 araya girmesiyle k齭a sürede son buldu.

K齭a süren çatmada baz gerçekler de ortaya ç齥t.

Her㧐yden önce art齥 Hamas'齨 elindeki füzelerin daha önceki çatmalarda kulland齥lar齨dan çok daha uzun menzilli ve daha y齥齝 oldu饀 ortaya ç齥t.

Bu gerçekten yola ç齥arak ister istemez a瘕daki sorular gündeme geliyor:

1. Hamas roket teknolojisini nereden edindi? Kendileri mi yeniden icat ettiler?

2. Teknolojiyi 輗an'dan edinmi olsalar bile gereken hammadde nerden geldi?

3. Bilindi餴 kadar齳la hammadde olmad gibi roket yapmak için gereken patlay齝 ve ara malzeme de Gazze'de üretilmemektedir. Bu malzemeler Gazze'ye nas齦 geldi? 

4. Yukar齞aki sorularla ba餷ant齦 olarak Gazze gerçekten abluka alt齨da ve insani yard齧 malzemesi bile bulamaz durumda m齞齬? Yoksa Gazzeliler iPhone 5 için kuyrukta m齞齬?

5. Yine yukar齞aki soruyla ba餷ant齦 olarak dar齞an silah da dahil olmak üzere istedi餴 gibi yard齧 alan Hamas gerçekten yans齮t kadar savunmas齴 ve ac齨acak durumda m齞齬 ? 

6. 輘rail Gazze'ye uygulad ablukada ne kadar bar齦齞齬 ve bu abluka dünyan齨 tepkisini ve dedikodusunu çekmekten ba⺧a bir i㧐 yaramakta m齞齬? 

7. 輘rail'in demir kubbesi bir önceki nesil Hamas füzelerini yakalamakta k齭men olsa da bar齦齳d. Demir Kubbe Tel Aviv ve Kudüs'ü vurmaya muktedir füzeleri engellemekte ne kadar bar齦齞齬 ?

8. Filistinlilerin di餰r Araplardan daha zeki ve daha e餴timli oldu饀 geçmi⺶en beri bilinmektedir. Filistinliler bu yetenek ve zekalar齨 y齥齧a de餴l de bara yöneltseler yine de bar olmaz m齳d ?

Geçti餴miz hafta bir çatma ve bir ate⺧es daha yand. Bu ne ilkiydi ve ne yaz齥 ki sonuncusu . Ne yaz齥 ki 輘rail ile Filistinlilerin sorunu,

sürekli tüm mahallenin müdahil oldu饀 bir kar/ koca kavgas k齰am齨da devam etmektedir.

Durumdan mahalledeki herkes sebeplenmektedir ama taraflar bir türlü uzlamamaktad齬. 輐i taraf hamilerine güvenmeden kendi baar齨a masaya oturup birbirlerini anlamaya çalmad齥ça bar hiçbir zaman gerçekleeyecek.

Kendi barlar齨a ba⺧alar齨 da müdahil  etmeye çalt齥ça taraflar bartan uzaklaaktad齬. Bu durum hem 輘rail hem de Filistinliler için geçerli.

Yaz齧 輘rail eski Ba㧏akan  Golda Meir'齨  sözüyle  bitirmek istiyorum. Belki bar için beklenen o and齬: ''Araplar齨 kendi çocuklar齨a olan sevgisi, 輘rail'e olan nefretini aad齥ça bar olmaz.''

Siz de yorumunuzu yap齨

T黰 Yorumlar G鰎黱
Yorum Yapmak i鏸n 鼀e giri㱮 yap齨!Yorum yapabilmek i鏸n 鼀e giri㱮 yapman齴 gerekiyor...
躽e Giri㱮 yapmak i鏸n T齥lay齨