Yahudilikte Temel Kavramlar; On İki Kabile -1

 

Ya­akov’un Lea, Ra­hel ve bun­la­r›n hiz­met­çi­le­rin­den ol­mak kay­d› ile olan 12 er­kek ço­cu­€u­nun soy­la­r›. Bun­lar; Re­uven, ?i­mon, Le­vi, Ye­uda, Yi­sa­har, Ze­vu­lun, Dan, Naf­ta­li, Gad, A?er, Yo­sef ve Bin­ya­min’dir. Yo­sef’ten de Me­na­?e ve Ef­ra­im ka­bi­le­le­ri olu?­mu?­tur.Lea’n›n ço­cuk­la­r› Re­uven, ?i­mon, Le­vi, Ye­uda, Yi­sa­har, Ze­vu­lun; Lea’n›n hiz­met­ka­r› Bil­ha’n›n ço­cuk­la­r› Dan ve Naf­ta­li; Ra­hel’in ço­cuk­la­r› Yo­sef ve Bin­ya­min ve Ra­hel’in hiz­met­ka­r› Zil­pa’n›n ço­cuk­la­r› da Gad ve A?er’dir. An­cak ba­z› du­rum­lar­da Yo­sef’in ka­bi­le­si, Ya­akov’un Yo­sef’e ta­li­ma­t› mu­ci­bin­ce iki ka­bi­le ola­rak (Ef­ra­im ve Me­na­?e) ad­de­di­lir. Ef­ra­im ve Me­na­?e iki ka­bi­le ola­rak sa­y›l­d›­€›n­da Le­vi’nin ka­bi­le­si he­sa­ba gir­mez. Çün­kü Le­vi, Tan­r›’ya hiz­met ver­mek, hal­k› e€it­mek için gö­rev­len­di­ril­mi? ve ken­di­si­ne ara­zi tah­sis edil­me­mi? ol­ma­s› a盭s›n­dan di­€er ka­bi­le­ler­den fark­l›­d›r. Çöl­de ka­bi­le­ler klan­la­ra ve klanl­ar da ai­le­le­re bö­lün­mü?­tür. Ka­bi­le­le­rin ba­?›n­da “ne­si­im” (“na­si”nin ço­€u­lu) bu­lu­nur­du... Ka­bi­le­ler, çöl­de önem­li bir rol oy­na­m›?­t›r -her ka­bi­le­nin tem­sil­ci­si Pey­gam­ber Mo­?e’ye ilk nü­fus sa­y›­m›­n›n (Sa­y›­lar, 1,2,4) ya­p›l­ma­s›n­da yar­d›m­c› ol­mu?­tur ve her ka­bi­le­den bir ki­?i de Ka­na­an top­rak­la­r›n­da ca­sus­luk yap­mak (Sa­y›­lar, 3:2-15) üze­re gö­rev­len­di­ril­mi?­ti. (Sa­y›­lar, 3:2-15)

devam edecek...

Kay­nak­ça: “Ya­hu­di­lik  An­sik­lo­pe­di­si”, Cilt I, II, II­I  Yu­suf Be­sa­lel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın